രാജയോഗം (Rajayogam) (Malayalam Edition) por N.Kumaran Asan

Titulo del libro : രാജയോഗം (Rajayogam) (Malayalam Edition)
Fecha de lanzamiento : December 8, 2017
Autor : N.Kumaran Asan
Número de páginas : 334

രാജയോഗം (Rajayogam) (Malayalam Edition) de N.Kumaran Asan está disponible para descargar en formato PDF y EPUB. Aquí puedes acceder a millones de libros. Todos los libros disponibles para leer en línea y descargar sin necesidad de pagar más.

രാജയോഗം (Rajayogam) (Malayalam Edition) por N.Kumaran  Asan

N.Kumaran Asan con രാജയോഗം (Rajayogam) (Malayalam Edition)

രാജയോഗം (Rajayogam) by N.Kumaran Asan

ഏതാണ്ടു നാലു കൊല്ലം മുമ്പ് രാജയോഗത്തിൻറെ പൂർവ്വഭാഗം മുഴുവൻ പുസ്തകരൂപേണ പുറപ്പെടുവിച്ച അവസരത്തിൽ ഈ ഉത്തരഭാഗവും തർജ്ജമ ചെയ്ത് അല്പാല്പമായി ‘വിവേകോദയം’ വഴി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും, തർജ്ജമയിൽ പൂർവ്വഭാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തരഭാഗത്തിൽ അധികം ദൃഷ്ടിവെക്കാമെന്നും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ര താമസിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഈ പ്രതിജ്ഞ ഒരുവിധം പൂർത്തിയായി എന്നു കാണുന്നതിൽ വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യം തോന്നുന്നു. പൂർവ്വഭാഗം ഒന്നാം പതിപ്പിൻറെ മുഖവുരയിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെയും ഗ്രന്ഥത്തെയും പറ്റി ചില വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ വീണ്ടും ആ സംഗതികളെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വിവേകാനന്ദസ്വാമിയുടെ വന്ദ്യയായ മാതാവ് ഇതിനിടയിൽ കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാൽ ആ മുഖവുരയിൽ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു വായനക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതെ ഓർത്തുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. രാജയോഗം പൂർവ്വഭാഗത്തിൻറെ വേറൊരു തർജ്ജമ ഈ മാസത്തിൽ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ള വിവരം കൂടി ഇവിടെ പറയേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. സ്വാമിയുടെ കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കെ എം അവർകളാണ് ഈ പുസ്തകം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എൻറെ തർജ്ജമയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് അറിയുന്നു.